Ochrana osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

v zmysle článku 13 a príslušných recitálov Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“)

Prevádzkovateľ :

Názov: PST Service s.r.o.

Adresa: Jesenná 1, 080 05  Prešov

IČO: 46 356 711

Kontakt: sales_department@pstservice.sk, +421 917 173 633

Zodpovedná osoba: Bc. Silvia Hajduková

Spoločnosť PST Service s. r. o. je prevádzkovateľom všetkých osobných údajov, ktoré bude spracúvať v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

Ako prevádzkovateľ postupujeme pri spracovaní osobných údajov v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a s legislatívou Európskej únie a v maximálnej miere dbáme na súkromie dotknutých osôb a na ochranu ich osobných údajov, ktoré nám boli poskytnuté a ktoré spracúvame.

Dôvody spracovania osobných údajov

Spracúvanie získaných a poskytnutých osobných údajov je súčasťou našej činnosti. Bez poskytnutia osobných údajov a bez ich spracúvania by sme našim klientom a ostatným dotknutým osobám nemohli poskytnúť naše služby v požadovanom rozsahu.

Základ pre spracovanie osobných údajov

Súčasná právna úprava umožňuje spracovávať osobné údaje na základe zákona (teda aj bez súhlasu dotknutej osoby), alebo na základe súhlasu dotknutej osoby.

Spracúvanie osobných údajov na základe zákona znamená, že aj bez Vášho súhlasu môžeme spracúvať Vaše osobné údaje pre účely výkonu našej činnosti. Základom pre takéto spracúvanie Vašich osobných údajov sú príslušné právne predpisy vzťahujúce sa na našu činnosť (služby).

Ak neexistuje zákonný dôvod na spracúvanie osobných údajov bez Vášho súhlasu, spracúvame Vaše osobné údaje len na základe Vami udeleného súhlasu.

Zverejňovanie údajov tretím stranám

Nami spracúvané Vaše osobné údaje môžu byť spracúvané aj tretími osobami, za predpokladu, že je to nevyhnutné na plnenie nášho záväzku voči Vám, našim klientom alebo na poskytovanie našich služieb. Pri výbere týchto partnerov vždy dbáme na to, aby bol zaručený vysoký štandard ochrany Vašich osobných údajov.

Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť spracúvané v krajinách Európskej únie a krajinách, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Prenos osobných údajov môže nastať len do tretích krajín, ktorých právny režim považuje Európska komisia za zabezpečujúci adekvátnu úroveň ochrany osobných údajov.

Nakladanie s osobnými údajmi

Prevádzkovateľ spracováva Vaše osobné údaje buď manuálne alebo za využitia elektronických systémov. Prevádzkovateľ prijal všetky potrebné a nevyhnutné opatrenia nielen technického alebo aj personálneho a kontrolného charakteru, aby úroveň ochrany Vašich osobných údajov bola čo najvyššia.

Práva dotknutej osoby

Dotknuté osoby, o ktorých sú spracúvané osobné údaje v našich informačných systémoch pre konkrétne vymedzené účely si môžu uplatniť písomne alebo elektronicky nasledovné právo:

 1. a) požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby

Ide o právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú Vaše osobné údaje ako aj právo získať prístup k týmto údajom, a to v rozsahu účelov a doby spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, okruhu príjemcov, o postupe v každom automatickom spracúvaní, prípadne o následkoch takéhoto spracúvania. Ako prevádzkovateľ máme právo použiť všetky primerané opatrenia na overenie totožnosti dotknutej osoby, ktorá žiada o prístup k údajom, najmä v súvislosti s online službami a identifikátormi (článok 15, recitál 63, 64 Nariadenia).

 1. b) na opravu

Oprava nesprávnych a doplnenie neúplných osobných údajov (článok 16, recitál 65 Nariadenia).

 1. c) vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov

„Zabudnutie“ tých osobných údajov, ktoré už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získali a spracúvali; pri odvolaní súhlasu, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva; pri nezákonnom spracúvaní; ak sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou informačnej spoločnosti (pri deťoch), a to za naplnenia podmienok uvedených v článku 17, recitál 65, 66 Nariadenia.

Právo na obmedzenie spracúvania je možné uplatniť, ak ako dotknutá osoba napadnete správnosť osobných údajov a ostatných náležitostí v zmysle článku 18, recitálu 67 Nariadenia, a to formou dočasného presunutia vybraných osobných údajov do iného systému spracúvania, zamedzenia prístupu používateľov k vybraných osobným údajov alebo dočasné odstránenie spracúvania.

 1. d) namietať proti spracúvaniu osobných údajov

Ako dotknutá osoba máte tiež právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ktoré sú nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme a taktiež ak je spracúvanie nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sledujeme ako prevádzkovateľ alebo tretia strana (okrem spracúvania vykonávanom orgánmi verejnej moci pri plnení ich úloh), s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú Vaše záujmy alebo základné práva a slobody ako dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov (najmä ak je dotknutou osobou dieťa).

 1. e) na prenosnosť osobných údajov

Právo Vami poskytnuté osobné údaje do našich informačných systémov na základe súhlasu alebo plnenia zmluvy preniesť k ďalšiemu prevádzkovateľovi v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, pokiaľ je to technicky možné aj za naplnenia podmienok článku 20, recitálu 68 Nariadenia v prípade, ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami. Uplatňovaním tohto práva nie je dotknutý článok 17 Nariadenia. Právo na prenosnosť údajov sa nevzťahuje na spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej nám ako prevádzkovateľovi.

 1. f) podať sťažnosť alebo návrh na začatie konania dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov

Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne prostriedky nápravy, máte ako dotknutá osoba právo podať v zmysle článku 77 Nariadenia sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR, ak sa domnievate, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, je v rozpore s Nariadením alebo zákonom o ochrane osobných údajov.

 1. g) svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať

Akékoľvek otázky súvisiace s ochranou Vašich osobných údajov nám môžete zaslať na našu zodpovednú osobu: silvia.hajdukova@gmail.com alebo priamo na adresu prevádzkovateľa.

Zodpovedná osoba

Prevádzkovateľ týmto poskytuje informácie o zodpovednej osobe. Zodpovednou osobou je Bc. Silvia Hajduková, PST Service, s.r.o. so sídlom Jesenná 1, 080 05  Prešov, IČO: 46 356 711 , Zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu v Prešove, odd. Sro, vl.č. 25047/P.

Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť dotknutej osobe porušenie ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov môže viesť k vysokému riziku pre práva dotknutej osoby.

Podmienky spracovania osobných údajov

Návštevou Webovej stránky a vyplnením kontaktného formulára vyjadrujete súhlas :

 1. Základné ustanovenia
  V týchto Podmienkach sú prehľadne obsiahnuté pravidlá a zásady spracovania osobných údajov používateľov služieb spoločnosti PST Service s.r.o. so sídlom Jesenná 1, 080 05 Prešov, IČO: 46 356 711, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, vložka 12888/P. (ďalej len „Prevádzkovateľ“), poskytovaných prostredníctvom webovej lokality http://www.pstservice.sk/ (ďalej len „Služby“). 

Kontaktné údaje spracovateľa sú:

Adresa: Jesenná 1, 080 05  Prešov

Email: sales_department@pstservice.sk

Telefón:  +421 917 173 633

Prevádzkovateľ sa pri spracovaní osobných údajov používateľov Služieb riadi Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“), zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) a ďalšími súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

Osobnými údajmi sa podľa príslušných ustanovení nariadenia a zákona rozumejú akékoľvek údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu. 

– dotknutou osobou v zmysle nariadenia a zákona, t. j. fyzickou osobou, ktorej osobné údaje sa spracovávajú, je každý používateľ Služieb Prevádzkovateľa. 
– prevádzkovateľ vymedzil účel a prostriedky spracovania vašich osobných údajov a spracúva ich vo vlastnom mene. 
– tieto Podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25. mája 2018 a považujú sa za splnenie informačnej povinnosti Prevádzkovateľa vo vzťahu k dotknutým osobám v zmysle čl. 13 nariadenia a § 19 zákona. 

 1. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov 
 2. Prevádzkovateľ spracováva len osobné údaje, ktoré mu poskytol Používateľ a to vyplnením kontaktného formulára a potvrdením súhlasu s Podmienkami (zakliknutím príslušného políčka) a následným odoslaním registrácie či inak označenej požiadavky na dodanie alebo sprístupnenie konkrétnej služby. 
 3. Používateľ slobodne udeľuje Prevádzkovateľovi súhlas so spracovaním osobných údajov na účely uvedené v Podmienkach v súlade s nariadením a zákonom a zároveň potvrdzuje, že ním vyplnené osobné údaje sú správne a aktuálne.

Používateľ súčasne potvrdzuje, že v prípade, ak má menej ako 16 rokov, mu bol zákonným zástupcom (napr. rodičom) poskytnutý alebo schválený súhlas so spracovaním jeho osobných údajov. 

 1. Účelom spracovania osobných údajov Používateľa je používanie a trvanie konkrétnej služby Prevádzkovateľa, ktorú požaduje, alebo ku ktorej požaduje prístup, resp. uzavretie a plnenie zmluvy tvoriacej právny základ pre používanie a trvanie požadovanej služby. 
 2. Spracovanie osobných údajov Používateľa je nevyhnutné na účel podľa článku 6, ods. 1. písmeno a) až c) GDPR
 3. a) dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely;
 4. b) spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy;
 5. c) spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa;

III. Rozsah spracovávaných osobných údajov 

 1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje Používateľa len v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu ich spracúvania to nasledovne: 
 • emailová adresa
 • meno a priezvisko
 • adresa
 • telefónne číslo
 1. Doba uchovávania osobných údajov
 2. Spracovávané osobné údaje sa uchovávajú v nevyhnutnom rozsahu a vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu Používateľa najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na naplnenie účelu, na ktorý sa spracúvajú. Následne Prevádzkovateľ zabezpečí bez zbytočného odkladu likvidáciu (odstránenie alebo anonymizovanie) osobných údajov Používateľa v zmysle nariadenia a zákona. 
 3. Ochrana spracovávaných osobných údajov
 4. Spracovávanie osobných údajov Používateľa sa uskutočňuje prostredníctvom informačného systému Prevádzkovateľa a prostredníctvom primeraných technických a organizačných opatrení zaručujúcich ich bezpečnosť, vrátane ochrany pred neoprávneným spracovávaním, nezákonným spracovávaním, náhodnou stratou, odstránením alebo poškodením. 
 5. Prevádzkovateľ je oprávnený poskytovať osobné údaje Používateľa v nevyhnutnom rozsahu na : 
 • Účtovné a daňové účely
 • Archivačné účely
 • Štatistický účely
 • Ďalšie spracúvanie v zmysle platných právnych predpisov
 1. Práva používateľa
 2. Práva a právne významné skutočnosti späté s ochranou osobných údajov Používateľa, ktoré vyplývajú z príslušných ustanovení nariadenia a zákona:
 • právo na prístup k svojim osobným údajom podľa § 21 Zákona
 • právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona
 • právo na odstránenie osobných údajov podľa § 23 Zákona
 • právo na obmedzenie spracovania osobných údajov podľa § 24 Zákona
 • právo na prenosnosť osobných údajov podľa § 26 Zákona
 • právo namietať proti spracovaniu osobných údajov podľa § 27 Zákona
 • právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov adresovaný Úradu na ochranu osobných údajov SR
 • právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov písomne alebo elektronicky
 1. Uplatňovať svoje práva alebo klásť otázky týkajúce sa spracovania osobných údajov môže Používateľ vykonať na základe žiadosti zaslanej priamo Prevádzkovateľovi. Používateľ zároveň berie na vedomie, že ak bude jeho žiadosť podľa bodu VI. 1. týchto Podmienok zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä pre jej opakujúcu sa povahu, Prevádzkovateľ môže s prihliadnutím na obsah žiadosti požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady alebo odmietnuť konať na základe žiadosti. 
 2. Pred vybavením žiadosti Používateľa podľa bodu VI. 1. týchto Podmienok musí Prevádzkovateľ najskôr spoľahlivo overiť totožnosť Používateľa, aby nedošlo k zneužitiu jeho práv či osobných údajov. 

VII. Záverečné ustanovenia 

 1. S týmito Podmienkami vyjadruje Používateľ súhlas zakliknutím príslušného políčka a následným odoslaním internetového formulára. Zakliknutím súhlasu potvrdzuje, že je oboznámený s Podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijíma. 

2.Prevádzkovateľ je oprávnený tieto Podmienky zmeniť. Novú verziu Podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Používateľa upovedomí zaslaním správy na e-mailovú adresu, ktorú Prevádzkovateľovi poskytol. 

Zodpovedná osoba: Bc. Silvia Hajduková, silvia.hajdukova@gmail.com

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 25.5.2018.

Informovanie pre dotknutú osobu nakupujúcu cez eshop

Informácie, ktoré má prevádzkovateľ povinnosť poskytnúť dotknutej osobe podľa čl. 13 a nasl. Nariadenia EP a R (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) určené zákazníkom prevádzkovateľa a iným dotknutým osobám.

 1. Prevádzkovateľ a jeho kontaktné údaje

Názov: PST Service s.r.o.

Adresa: Jesenná 1, 080 05  Prešov

IČO: 46 356 711

Kontakt: sales_department@pstservice.sk, +421 917 173 633

Zodpovedná osoba: Bc. Silvia Hajduková

 1. Účel spracúvania osobných údajov, právny základ spracúvania a kategórie dotknutých osobných údajov:

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb – svojich zákazníkov, ktoré sú získavané z dôvodu poskytnutia služieb prostredníctvom elektronického obchodu – jednorazový nákup bez registrácie, alebo so zaregistrovaním používateľa za účelom získania prístupu do databázy „napr. Môj košík“ v ktorej sú evidované osobné údaje dotknutej osoby, história obchodov, objednávok a pod. Pri nákupe sa zákazník identifikuje vložením krstného mena, priezviska, adresy, telefónneho čísla, e-mailovej adresy, pri prvej registrácii aj vložením používateľského mena a hesla. Osobné údaje si môže zákazník kedykoľvek aktualizovať a zmeniť v časti napr. „Moje údaje“ – „Zmena údajov“. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje bez súhlasu zákazníkov za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie s ním. Bez ich poskytnutia prevádzkovateľ nemôže riadne plniť zmluvu s kupujúcim a preto ju nebude možné s kupujúcim ani uzavrieť.

Prevádzkovateľ ďalej spracúva osobné údaje svojich zákazníkov na účely marketingu s cieľom podpory predaja svojich produktov a to napríklad formou zasielania newslettera, informačných emailov, ponukových listov a pod. v rozsahu meno a priezvisko a e-mailová adresa. Právnym základom na zasielanie takýchto ponúk je oprávnený záujem prevádzkovateľa. Ak sa zákazník rozhodne, že už nechce dostávať marketingové ponuky, napr. môže ich zasielanie zrušiť kliknutím na odhlasovací odkaz priamo v e-mailovej komunikácii. Prevádzkovateľ taktiež spracúva osobné údaje iných dotknutých osôb, ako svojich zákazníkov, získané napr. prostredníctvom webových formulárov, diskusných fór, registrácií na jeho ďalších internetových stránkach a pod, v rozsahu používateľské meno a email. Na účely marktingu a zasielania ponukových emailov prevádzkovateľ spracúva tieto osobné údaje len so súhlasom dotknutej osoby, pričom dotknutá osoba môže svoj súhlas so zasielaním ponukových emailov odvolať kliknutím na napr. odhlasovací odkaz priamo v e-mailovej komunikácii.

III. Príjemcovia:

Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje sprostredkovateľom, ktorých písomne poveril spracúvaním osobných údajov, napríklad za účelom doručovania produktov, ich opravy, záručného a pozáručného servisu, poskytovateľom informačných systémov a cloudových platforiem a podobne. Prevádzkovateľ môže ďalej poskytnúť osobné údaje orgánom verejnej moci, spoločnostiam, zabezpečujúcim vymáhanie pohľadávok a iným osobám za účelom uplatnenia si svojho právneho nároku. Prevádzkovateľ zároveň vyhlasuje, že neposkytuje osobné údaje subjektom v tretích krajinách, ktoré neposkytujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov.

 1. Doba uchovávania osobných údajov:

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb po dobu nevyhnutnú na plnenie povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu a do splnenia účelu, na ktorý sú spracúvané, najviac však po dobu dvoch rokov od splnenia účelu, na ktorý sú spracúvané (kúpnopredajná zmluva, reklamácia, záručný a pozáručný servis…), potom sú zlikvidované. Osobné údaje na účely marketingu sú spracúvané po dobu desiatich rokov od ich získania, resp. od získania súhlasu na ich spracúvanie. Prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania a uplynutí doby uchovávania osobných údajov zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov dotknutej osoby, toto neplatí, ak osobné údaje sú súčasťou registratúrneho záznamu

 1. Práva dotknutých osôb:

Dotknutá osoba má v súvislosti so spracúvaním jej osobných údajov tieto práva voči prevádzkovateľovi.

Právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom spolu s informáciami uvedenými v tomto dokumente.

Právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil jej nesprávne osobné údaje a aby doplnil jej neúplné osobné údaje.

Právo na vymazanie (zabudnutie) jej osobných údajov, ak tieto už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali a uplynula lehota ich uchovávania.

Právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie jej osobných údajov, ak:

dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia overovania ich správnosti,

spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,

prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie nárokov.

Právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, a tiež právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami na základe zmluvy alebo súhlasu a  technicky je to možné.

Právo namietať proti spracúvaniu jej osobných údajov u prevádzkovateľa, tých, ktoré sú spracúvané z dôvodov oprávnených záujmov prevádzkovateľa. Ak prevádzkovateľ nepreukáže, že existuje závažný oprávnený záujem pre spracúvanie osobných údajov, ktorý prevažuje nad právami a slobodami dotknutej osoby, prevádzkovateľ spracúvanie takýchto údajov ukončí bez zbytočného odkladu.

Právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov, ak sa domnieva, že spracúvanie osobných údajov zo strany prevádzkovateľa, ktoré sa jej týka, je v rozpore s právnymi predpismi na ochranu osobných údajov.

Právo namietať a nepodrobiť sa jeho rozhodnutiu, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa takéto rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania osobných údajov. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že nevykonáva automatizované rozhodovanie s právnymi účinkami pre dotknuté osoby bez vplyvu ľudského posúdenia.

Ak osobné údaje neboli získané od dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo získať informáciu z akého zdroja pochádzajú jej osobné údaje, prípadne informácie o tom, či údaje pochádzajú z verejne prístupných zdrojov.

 

 

Registrovať

Vaša žiadosť je prijatá na spracovanie. V blízkej budúcnosti budete kontaktovaný naším špecialistom.

Zavrieť

Pozor!

Directory Access Code poskytované manažérmi firiem PST servisné s.r.o. Po spracovaní registračného formulára a budú odoslané na váš zadanú e-mailu.

Prihlásiť sa

Zabudol som kód

Obnoviť Kód